Abo gid nga saeamat sa tiwala ag sa wat sawang pag suporta nga ging tao ninyo kakon sa tatlong termino ko bilang inyong Mayor, naging malisod ro politika pero ging tao ko ag ging ubra ko ro tanan para mabag-o ro Makato. Sayod ko man nga mas maabo pa kita nga dapat ubrahon ag sayod ko nga mas mapadayon ko pa ro atong manami nga tuyo para sa Makato makara bilang inyong Vice Mayor. Kunta hay padayon man gihapon ninyo akong suportahan ag saligan kaibahan ro akon nga grupo. Indi ko gid pag pabay-an ag aywanan ro Makato dahil palangga ko kamo.